top of page

הזמנה להורים

red hand
red hand
此頻道即將推出!

בקרוב נבקר אצלכם עם ההצגה:“הגוף שלי הוא רק שלי”

 

ההצגה:“הגוף שלי הוא רק שלי”  מלמדתאתהילדיםלשמורעלעצמם:מהמותרומהאסור,פרטיות,מתיואיךלומר“לא”,סודטובוסודרע,למימספריםסודרעועוד。 

ההצגהמצליחהלהביאנושאמורכבומבלבלבצורהבהירה,מצחיקהונעימהבגובההעינייםשלהילדים。 

bottom of page